شهرخبر

سهم چشمگیر اشتغال غیررسمی در اقتصاد

سهم چشمگیر اشتغال غیررسمی در اقتصاد

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال در سال های ۹۸ و ۹۹ چشمگیر بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در‌ سال‌های 98 و 99 چشمگیر بوده است.

نمودار سهم جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می دهد.

 

همچنین نمودار فوق بیانگراین است که سهم شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال 99 بیانگر این است که 58 درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و 42 درصد اشتغال رسمی بوده است.

 

انتهای پیام/