حال این سوال مطرح می‌شود بعد از اولتیماتوم مجلس به فاطمی امین با اعلام وصول استیضاح ایران هم به مرحله بازی اولتیماتوم با امریکا رسیده است؟

مرحله‌ای که وقتی پیشنهاد منصفانه نباشد طرف حاضر نیست تن به توافق دهد