پرسپولیسی ها الکی جوگیر نشوند دربی منتظرتان هستیم/ پیشکسوتان رقیب هم سکوت کنند!/ لابد پرسپولیس به چاه نفت وصل شده که سپاهان را جارو می کند