اگر او صلاحیت خود برای وزارت صمت را از دست دهد، دومین وزیر پرچالش ابراهیم رئیسی است که عمر وزارتش به یک سال نرسیده، از کابینه جدا می شود.