شهرخبر

راننده یک خودرو که در هوای بارانی در حال رانندگی با سرعت زیاد بود، نتوانست کنترل خودروی خود را حفظ کند و واژگون شد و راننده یک کامیون در حرکتی انسان دوستانه ایستاد تا به او کمک کند.