برگزاری جلسه حامیان هواداران فوتبال با نمایندگان وزارت ورزش