عربستان تعدادی از حامیان سعودی انصارالله را در فهرست «تروریسم» قرار داد