لحظه سرقت سوزوکی ۱۴۰۰ از یک نمایشگاه در تهران / فیلم