گزینه های خارجی استقلال مثل تخم مرغ شانسی می مانند!/ مقصر این شرایط بد فرهاد مجیدی است؛ دست استقلال را در پوست گردو گذاشت