مجیدی دست مدیریت رادر پوست گردو گذاشت/تیم ملی آینده درخشانی ندارد