جمهوری اسلامی: آقایان امام جمعه! جایی هم برای تصحیح مواضع خود بگذارید