آقای دکتر بدون همسرش به پارتی شبانه می رفت ! / دکتری که سیلی خورد !