نزد مکانیکی رفتم که خواستگار دوستم بود؛اما او عاشق من شد و با من ازدواج کرد/ حالا به خاطر اینکه پنیر در یخچال نبوده می خواهد طلاقم بدهد