مردم با خرید آگاهانه و گزارش تخلفات به مبارزه با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد کمک کنند