بازدید رییس مجلس شورای اسلامی از خیریه بهشت امام رضا (ع)