ساکنان دو شهر اوکراین گذرنامه روسی دریافت کردند | چه مدارکی برای دریافت پاسپورت لازم است؟