«با قهرمانان»؛ روایتی از متن و حاشیه دیدار ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی با رئیس جمهور