جسد خانم دکتر بیهوشی در سرویس بهداشتی بیمارستان پیدا شد| یک سرنگ کنار جسد کشف شد | راز قتل چیست؟