کشف جسد خانم دکتر بیهوشی در سرویس بهداشتی بیمارستان / یک سرنگ کنار جسد بود