گفتگوی اکوایران با عبدالرسول دیوسالار استاد علوم سیاسی دانشگاه کاتولیکا را در این باره ببینید: