ادعای یک مقام مسئول درباره نقش ترکیه در غبارخیزی منطقه