فیلم لحظه سقوط شهردار مکزیک و همسرش از روی پلی در دره آمانالکو / همه شوکه شدند