ببینید | دلیل دلخوری پیشکسوتان استقلال از فرهاد مجیدی چیست؟