شهرخبر

ما همه سرباز نظامیم، چه رئیس فدراسیون، چه مربی چه بازیکن/ چه کسی گفته استقلال و پرسپولیس باید هر سال قهرمان و نایب قهرمان باشند؟

ما همه سرباز نظامیم، چه رئیس فدراسیون، چه مربی چه بازیکن/ چه کسی گفته استقلال و پرسپولیس باید هر سال قهرمان و نایب قهرمان باشند؟

ما همه سرباز نظامیم، چه رئیس فدراسیون، چه مربی چه بازیکن/ چه کسی گفته استقلال و پرسپولیس باید هر سال قهرمان و نایب قهرمان باشند؟