رئیس جمهور مکزیک نشست کشورهای آمریکایی در لس آنجلس را تحریم کرد