واکنش جدید پرسپولیسی‌ها؛ تاکنون فهرست خروجی به باشگاه ارائه نشده است