حمله به یک کلیسا در نیجریه در چارچوب فتنه افکنی بین پیروان ادیان الهی است