روایت همیشگی سود روسیه و ضرر ایران؛ اسرائیل با دمش گردو می‌شکند