قتل فجیع در کلینیک زیبایی | خانم دکتر کشته شد | قاتل پس از قتل خودش هم کشت