جزئیات قتل خانم دکتر در کلینیک زیبایی جلوی چشمان منشی