شلیک مرگ به خانم دکتر زیبایی در مطب یوسف آباد / خانم دکتر مطلقه بود