ردپای خانم منشی دکتر در وحشتناکترین سرقت مسلحانه + فیلم صحنه سرقت و اعترافات دزدان تازه کار