جیران؛ فتنه جذاب زنانه که دستاورد چندانی برای سریال نداشت