دولت سیزدهم، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را در یزد سرعت بخشید