تفاوت جایگاه ویژه پیشکسوتان در فوتبال ایران و جهان