پیشکسوتان هندبال سبزوار از مفاخر این رشته در سطح کشور هستند