شأن پیشکسوتان را له کردند؛ نگران سلامتی پیرمردهای استقلال شدم