گفتگو با مرد جسور آبادانی / اولین تونل نجات در متروپل آبادان از مغازه این مرد زده شد + فیلم