خودسوزی جنجالی فوت کرد | کارمند بویراحمدی به آتش خود سوخت | سعید فرهادی کیست؟ + علت خودسوزی