نمایش فیلمی انساندوستانه که پرویز پرستویی در آمریکا فحشش را خورد، در خانه هنرمندان ایران