ببینید | شوخی سعید پورصمیمی با عکاسان در فتوکال جشنواره کن!