شهرخبر

لحظه سقوط ماشین روی شاگرد مکانیک / فیلم هولناک

یک شاگرد مکانیک هنگام پایین آوردن خودرو، زیر آن گرفتار شد.

لحظه سقوط ماشین روی شاگرد مکانیک / فیلم هولناک

به گزارش سلام نو، یک دستگاه خودرو در تعمیرگاه روی بالابر رفته بود. هنگام پایین آوردن، خودرو سقوط کرد و روی شاگرد مکانیک افتاد. سایر افراد به کمکش رفتند و او را نجات دادند. این جوان تنها دچار کبودی در ناحیه کمر و پا شد.