معلم خیّر با پاداش بازنشستگی برای دانش‌آموزان روستا مدرسه ساخت