تونل قهرمانی زدیم، ولی شرافت داشتیم/ استقلال شایسته قهرمانی بود