استقلال مستحق قهرمانی بود/ تونل زدیم و شرافت را زیر پا نگذاشتیم