تونل افتخار آلومینوم برای استقلال/ سرود قهرمانی آبی‌ها در آزادی