آقای بازیگری که به شدت پر کار شد: بازی من در «جیران» ادامه دارد/ احتمال حضور مجدد در شبکه نمایش خانگی