ببینید | بالا رفتن توسان روی سقف سراتو با دنده عقب!