بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت شهادت خبرنگار فلسطینی