شهرخبر

جزئیات رسیدگی به تخلفات اصناف از زبان رئیس سازمان تعزیرات

جزئیات رسیدگی به تخلفات اصناف از زبان رئیس سازمان تعزیرات

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات اجازه گرانفروشی را نخواهد داد و به محض رسیدن گزارشات گرانفروشی سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد.